بررسی­‌های حقوق بین­‌الملل (SIL) - اهداف و چشم انداز