بررسی­‌های حقوق بین­‌الملل (SIL) - فرایند پذیرش مقالات